ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

«Կրթություն» բաժնում ներկայացված է ԵՊՀ Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի կրթական հիմնական գործունեությունը, ոլորտին առնչվող օրենքներ և ներբուհական փաստաթղթեր: Ներկայացված է կրեդիտային համակարգով ուսումնառության ուղեցույցն ու դասընթացների տեղեկագիրքը:
Սույն ուղեցույցերը և դասընթացների տեղեկագրքերը պարունակում են օգտակար տեղեկատվություն Երևանի պետական համալսարանում կրեդիտային համակարգով առկա և հեռակա ուսումնական գործընթացի կազմակերպման և գիտելիքների ստուգման ու գնահատման կարգի, համալսարանի ֆակուլտետների կողմից բակալավրի և մագիստրոսի կրթական մակարդակներում առաջարկվող ուսումնական ծրագրերի կառուցվածքի, բովանդակության և աշխատածավալների, այդ ծրագրերի բաղկացուցիչ դասընթացների և դրանցով նախանշված կրթական արդյունքների, ինչպես նաև գնահատման ձևերի և չափանիշների վերաբերյալ:
Առկա
Հեռակա

ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ


Օրենսդրություն
«Կրթության մասին» ՀՀ օրենք

«Բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենք
 
 
ԵՊՀ ուսանողական նպաստների, պետական և ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման կանոնակարգ
 
ՀՀ բուհերում ուսանողների հեռացման (ազատման) և վերականգնման կանոնակարգ
 
Կրեդիտային համակարգով առկա ուսուցմամբ ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգ
Կրեդիտային համակարգով հեռակա ուսուցմամբ ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգ